3D - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams IT
20190315 Gli occhi della tigre Nayt 23,653,648 55
20181012 Fame Nayt, Madman 13,655,978 11
20190308 Brutti sogni Nayt 3,273,310 29
20190315 La mia voce Nayt 2,151,719 31
20190125 Animal Nayt 1,879,394 31
20191107 Good Vibes Nayt, Gemitaiz 1,630,772 47
20200124 Passala Nayt 1,050,577 51
20190315 Exit Nayt 917,542 57
20190315 Inferno Nayt 775,434 72
20190315 Per essere vivi Nayt 533,150 75
20190926 Grazie Prego Scusa Nayt 531,907 123
20190315 Effetto domino Nayt 406,484 102
20190315 Ti am* Nayt 404,188 103
20190315 A Silvia Nayt 402,613 104
20180525 Quando non ci crede nessuno Nayt 383,119 119
20180907 SparaTutto Canesecco 31,372 190