Emily - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190704 Mượn Rượu Tỏ Tình Big Daddy 2,862,250 1
20190806 Ơ Sao Bé Không Lắc Big Daddy 36,187 131
20190709 Người Tình Nhỏ Bé Big Daddy 14,509 169