Hoàng Thùy Linh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20191022 De Mi Noi Cho Ma Nghe 2,836,575 3
20191023 I Am Not Thuy Kieu 1,905,802 1
20191023 Love of Ghosts 1,859,850 2
20191023 Run After Two Hares, Catch None 1,208,496 5
20191022 Tu Phu 1,005,910 6
20191022 Diamond Cut Diamond BINZ 928,575 6
20191022 The Creaking 590,057 8
20191022 Outro 355,787 10
20200131 Làm Gì Phải Hốt JustaTee, Đen 320,136 16
20191022 Intro 195,947 16
20181022 Fall In Love 31,359 85
20191023 Bánh Trôi Nước 16,077 102