Hoàng Thùy Linh - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20191022 De Mi Noi Cho Ma Nghe 3,397,501 3
20191023 Love of Ghosts 2,632,958 2
20191023 I Am Not Thuy Kieu 2,600,619 1
20191022 Diamond Cut Diamond BINZ 1,986,791 1
20191023 Run After Two Hares, Catch None 1,573,995 5
20191022 Tu Phu 1,098,544 6
20200131 Làm Gì Phải Hốt JustaTee, Đen 773,241 16
20191022 The Creaking 636,149 8
20191022 Outro 355,787 10
20191022 Intro 195,947 16
20181022 Fall In Love 31,359 85
20191023 Bánh Trôi Nước 16,077 102