Trúc Nhân | Có Không Giữ Mất Đừng Tìm | Official MV | special guest Miu Lê | Back to Trúc Nhân
Most recent data:

DateViews
2022/05/12693,248
2022/05/13908,490
2022/05/14799,186
2022/05/15721,180
2022/05/16675,437
2022/05/17820,890
2022/05/18777,846


Yearly estimates:

YearViews
2022~5,400,000


Monthly estimates:

MonthViews
2022/05~5,400,000
Published: 2022/05/12

Total views: 6,494,367
Expected to hit 100,000,000 on: 2022/09/14
Most views in a day: 908,490 (2022/05/13)

Likes: 238,952

Available worldwide.