Truc Nhan - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190424 Lớn Rồi Còn Khóc Nhè 809,743 15
20180720 Người Ta Có Thương Mình Đâu 681,804 2
20190822 Sáng Mắt Chưa 621,328 6
20180322 Ve (Acoustic Version) 7,584 162