Biên - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams VN
20190625 Hai Triệu Năm Đen 1,995,526 3
20191101 Cảm ơn Đen 506,202 29
20191029 hai triệu năm - Madihu mix Đen, Madihu 141,116 96
20190203 Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì (Madihu Remix) Đen, JustaTee, Madihu 115,485 84